De uitleg van een overeenkomst wordt beheerst door alle omstandigheden van het geval. Hierbij is van belang wat partijen over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De uitleg van algemene voorwaarden kent de volgende specifieke aandachtspunten.

De wet bepaalt ten aanzien van algemene voorwaarden onder meer (art. 6:231 BW) dat hieronder wordt verstaan: “algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.” De regeling in de wet met betrekking tot algemene voorwaarden is niet alleen beperkt tot een apart document met opschrift “algemene voorwaarden”. Als een persoon of onderneming standaard contracten gebruikt, dan zijn de bepalingen daarin ” opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen” en is daarmee de regeling in de wet ten aanzien van algemene voorwaarden daar op van toepassing. Dat geldt niet voor kernbedingen (bepalingen die de kern van de overeenkomst betreffen), “voor zover duidelijk en begrijpelijk geformuleerd“. In geval van een standaard overeenkomst of algemene voorwaarden biedt de wet in art. 6:231 BW e.v. mogelijkheden om deze aan te tasten.

Als algemene voorwaarden van toepassing zijn op een tussen partijen gesloten overeenkomst, dan is het regelmatig zo dat ����n partij de algemene voorwaarden van de tegenpartij niet heeft gelezen. De vraag bij de uitleg van algemene voorwaarden is dan wat deze partij die de algemene voorwaarden niet heeft gelezen, mocht verwachten van de ongelezen tekst. Artikel 6:232 BW bepaalt ten aanzien van algemene voorwaarden: “Een wederpartij is dan ook aan algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.” De rechter zal bij de uitleg van algemene voorwaarden (bij B2B transacties)��vaak een objectieve, taalkundige uitleg gebruiken. Een onduidelijk beding zal bij de uitleg van algemene voorwaarden meestal sneller voor rekening van degene komen, van wie de algemene voorwaarden zijn, omdat er niet over de algemene voorwaarden is onderhandeld en deze vaak door een jurist zijn opgesteld.

Consumenten hebben deze extra bescherming op grond van de wet. Artikel 6:238 lid 2 BW bepaalt: “Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237 (een��overeenkomst tussen een professionele partij en een consument)��moeten de bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg.” De rechter zal bij consumenten (al) bij een lichte onduidelijkheid geneigd zijn deze ten nadele van de gebruiker van algemene voorwaarden uit te leggen. Bij professionele partijen zal er sprake moeten zijn van een grotere mate van onduidelijkheid.

Concrete uitspraken over de��uitleg van algemene voorwaarden

In de korte behandeling van rechterlijke uitspraken hieronder krijgt u een beter beeld van de verschillende standpunten die partijen ten aanzien van een bepaling kunnen innemen. Na lezing begrijpt u beter waarom een verschil in interpretatie van een woord of zin verschillende gevolgen kan hebben.

Wanneer en hoe kan een aannemer een beroep doen op een opschortingsrecht in zijn algemene voorwaarden?

Wanneer is de succes fee in algemene voorwaarden van een werving en selectiebureau verschuldigd?

Wanneer en hoe mag een energieleverancier een beroep doen op een recht op zekerheidstelling in algemene voorwaarden?

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een bepaling in algemene voorwaarden in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl.